“Konkurs dla fanów Brykacze.pl oraz Mamine Skarby”

ZASADY:
1. Konkurs dla fanów Brykacze.pl i Mamine Skarby
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz plakat konkursowy i zaprosisz znajomych do zabawy (nie jest to warunek konieczny)
3. W komentarzu pod plakatem konkursowym napisz imię i wiek dziecka, do którego trafi nagroda
4. Konkurs trwa w dniach 11-23.10.2017 roku
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
Do wygrania jest 14 nagród Gel –a– Peel :
– 3 nagrody I stopnia Gel-a-Peel Magiczny Zestaw do projektowania deluxe magiczny żel
– 3 nagrody II stopnia Gel-A-Peel perłowy magiczny zestaw perłowe pastele 3w1 biżuteria dla dzieci
– 3 nagrody III stopnia Gel-A-Peel perłowy magiczny zestaw świecący w ciemności 3w1
-5 nagród IV stopnia (wyróżnienia) Gel-a-Peel magiczny żel zestaw tuba fiolet biżuteria dla dzieci.

Regulamin konkursu

“Konkurs dla fanów Brykacze.pl oraz Mamine Skarby”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,,Konkurs dla fanów Brykacze.pl oraz Mamine Skarby„ (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby, Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/47 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kozicka Beata Nova z siedzibą w Jazgarzewszczyzna (05-501) przy ul. Dębowa 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 123-03-62-256 , REGON 17323721.
3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Brykacze.pl
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage Brykacze.pl oraz Mamine Skarby na stronach Facebook znajdującymi się pod adressmi https://www.facebook.com/Brykacze/ https://www.facebook.com/MamineSkarby/
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 11.10.2017 r. i trwa do 23.10.2017 r. do godz. 23.59.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
8. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez organizatora na podstawie aktywności danego uczestnika w trakcie trwania konkursu na fanpage’ach znajdujących się pod adresemi https://www.facebook.com/Brykacze/ https://www.facebook.com/MamineSkarby/
9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
10. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

II Zasady Konkursu

1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zadaniem Uczestników jest:
a) udzielenie informacji o wieku oraz imieniu dziecka za pomocą funkcji “Napisz komentarz …” w poście konkursowym.
b) wykazać się aktywnością na wskazanych przez organizatora profilach konkursowych w okresie trwania konkursu.
c) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
10. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 14 (słownie: czternastu) laureatów.
11. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera, b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter, e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
2) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu

12. Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 30.10.2017.
13. Zwycięzcami konkursu zostaną najbardziej aktywni uczestnicy konkursu w trakcie jego trwania. Aktywność mierzona jest poprzez ilość komentarzy oraz polubień na profilach wskazanych przez organizatora w poście konkursowym. Do wyłonienia laureatów posłuży narzędzie sotrender.pl umożliwiające mierzenie aktywności na profilach społecznościowych.
14. Informacje o osobach zwycięzców, zostaną opublikowane na Facebooku Brykacze.pl oraz Mamine Skarby w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
15. Po przyznaniu nagród zwycięzcy będą mieli 3 dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki (na Facebooku Mamine Skarby).

IV Nagrody

16. Nagrodami w Konkursie są:
1) 3 nagrody I stopnia Gel-a-Peel Magiczny Zestaw do projektowania deluxe magiczny żel Reklama TV o łącznej wartości 258,60 zł.
2) 3 nagrody II stopnia Gel-A-Peel perłowy magiczny zestaw perłowe pastele 3w1 biżuteria dla dzieci reklama TV o wartości łącznej 160,50 zł.
3) 3 nagrody III stopnia Gel-A-Peel perłowy magiczny zestaw świecący w ciemności 3w1 reklama TV o łącznej wartości 160,50 zł.
4) 5 nagród IV stopnia (wyróżnienia) Gel-a-Peel magiczny żel zestaw tuba fiolet biżuteria dla dzieci o łącznej wartości 149,50 zł.
Łączna wartość nagród w konkursie 729,10 zł brutto.
5). Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.
6). Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzców przekazany na e-mail [email protected] po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
18. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych na [email protected] w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

19. Fundator nagród oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).
IV Postanowienia końcowe Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby,Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/47 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 14,realizacji prawa do nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.
20. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
21. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
22. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.


WYNIKI!!

Czas na wyniki! Do kogo trafiają nagrody? Do najbardziej aktywnych fanów 🙂 Zaczynamy!

3 nagrody I stopnia Gel-a-Peel Magiczny Zestaw do projektowania deluxe magiczny żel Reklama TV trafiają do:

3 nagrody II stopnia Gel-A-Peel perłowy magiczny zestaw perłowe pastele 3w1 biżuteria dla dzieci reklama TV trafiają do…

 

3 nagrody III stopnia Gel-A-Peel perłowy magiczny zestaw świecący w ciemności 3w1 reklama TV trafiają do:

5 nagród IV stopnia (wyróżnienia) Gel-a-Peel magiczny żel zestaw tuba fiolet biżuteria dla dzieci trafiają do:

 

Olga Szymańska:

Gratuluję serdecznie i proszę o kontakt ze mną (Mamine Skarby) wysyłając dane adresowe oraz numer telefonu w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników 🙂

Jeszcze w tym tygodniu wraz z Brykacze.pl ruszamy z nowym konkursem, bądźcie z nami!

Podziel się