Wygraj dostawę lodów Mini Melts ❤️. Wygrywają 3 osoby!

 

ZASADY:

1. Konkurs dla fanów Mamine Skarby i Mini Melts
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz i polubisz plakat konkursowy oraz zaprosisz znajomych do zabawy (nie jest to warunek konieczny).
3. W komentarzu pod plakatem konkursowym wpisz swój ulubiony smak lodów Mini Melts (pełny panel smaków na stronie https://minimelts.pl/) oraz napisz dlaczego właśnie ten smak lodów powinien trafić do Ciebie lub innej oznaczonej przez Ciebie osoby (cenimy kreatywność!)
4. Konkurs trwa w dniach 26.04-6.05.2019
 
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
Zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs „Wygraj lody Mini Melts”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Konkurs ,,Konkurs dla fanów Mini Melts Polska oraz Mamine Skarby” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby, Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”
 2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Mini Melts Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-084) przy ul. Bronowicka 19/15 LU, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019
 3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji lodów Mini Melts.
 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są fanpage Mamine Skarby na stronie Facebook znajdujący się pod adresem https://www.facebook.com/MamineSkarby/
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu…. i trwa do …. do godz. 23.59.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
 8. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez organizatora na podstawie subiektywnej oceny komentarza pozostawionego pod plakatem konkursowym w trakcie trwania konkursu. Treść komentarza ma informować o ulubionym smaku lodów Mini Melts i uzasadniać dlaczego właśnie lody Mini Melts powinny trafić do uczestnika konkursu, bądź osoby wskazanej przez oznaczenie pod postem konkursowym.
 9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
 10. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie konta na portalu Facebook.

 

II Zasady Konkursu

 1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym znajdującym się na Fanpage’u Mamine Skarby (https://www.facebook.com/MamineSkarby)
 3. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu.
 4. Zadaniem Uczestników jest:
  • pozostawienie komentarza pod plakatem konkursowym z określeniem ulubionego smaku lodów Mini Melts, wskazanie osoby, która powinna wygrać oraz wytłumaczenie dlaczego właśnie ta osoba powinna zostać zwycięzcą konkursu (można oznaczyć osobę, która powinna wygrać). W przypadku nie wskazania osoby, brany jest pod uwagę uczestnik, pozostawiający komentarz pod postem.
 5. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 1 (słownie: jednego) laureata.
 6. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
  • wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
  • udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
   1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
   2. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
 • łączenie z innymi utworami lub podział na części,
 1. dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
  Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,
 2. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
 3. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

 

III Rozwiązanie Konkursu

 1. Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 15.05.2019
 2. Zwycięzcą konkursu zostanie najbardziej kreatywny uczestnik konkursu w trakcie jego trwania. Kreatywność mierzona będzie poprzez subiektywną ocenę organizatora dotyczącą najbardziej ciekawego komentarza pozostawionego w poście konkursowym na fanpage https://www.facebook.com/MamineSkarby
 3. Informacja o zwycięzcy (jego imię i nazwisko), zostanie opublikowana na Facebooku Mamine Skarby w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia. 
 4. Po przyznaniu nagród zwycięzca będzie mieć 5dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki. Wysyłając wiadomość na maila: [email protected]

 

IV Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie jest 15 porcji kuleczkowych lodów Mini Melts. Smaki lodów i kolory czapeczek zostaną ustalone indywidualnie ze zwycięzcami.
 2. Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.
 3. Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzców przekazany na e-mail: [email protected]po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 7 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
 4. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 5. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych na [email protected]w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.
 6. Fundator nagrody oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).

 

 1. Ochrona danych osobowych:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem” oraz Mini Melts sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Bronowicka 19/LU15 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000621848, kapitał zakładowy 60.000 zł, NIP 6772404019
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 3. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
 4. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.
 5. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika konkursu w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika konkursu istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika konkursu, praw i wolności lub dane uczestnika konkursu będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Z Administratorami można kontaktować się w następujący sposób: [email protected] oraz [email protected].
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 3. Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia co do przebiegu konkursu powinny być składane na adres e-mail [email protected] w terminie 14 dni. Reklamacja lub zastrzeżenia rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 


CZAS NA WYNIKI:

Dziękujemy za tak liczny udział i kreatywne komentarze. Jednak możemy nagrodzić tylko 3 osoby. 

Zwycięzcami są…

Gratuluję serdecznie i proszę o mailowy kontakt ze sponsorem: [email protected] z informacją o wygranej i danymi do wysyłki. 

Podziel się