Konkurs „Wygraj jedną z 19 nagród” !

ZASADY:

1. Konkurs dla fanów @Brykacze.pl @Śpiewające Brzdące @Mamine Skarby

2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz i polubisz plakat konkursowy (TUTAJ) oraz zaprosisz znajomych do zabawy (nie jest to warunek konieczny)

3. W komentarzu pod plakatem konkursowym napisz krótko odpowiedź na pytanie: „Czym najbardziej rozbawiło Cię Twoje dziecko?” Opisz krótko swoją zabawną historię.

4. Konkurs trwa w dniach 26.10-5.11.2017 roku

Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

Do wygrania jest 19 nagród:

Główne:

1. – 1 sztuka https://brykacze.pl/baby-annanbell-domek-dla-lalek-akcesoria-sypialnia-4899.html

 oraz 1 sztuka https://brykacze.pl/baby-born-lalka-interaktywna-dziewczynka-95.html

2. – 1 sztuka https://brykacze.pl/baby-born-interaktywny-prysznic-dla-lalki-43-cm-obieg-wody-reklama-tv-5644.html

3. – 1 sztuka https://brykacze.pl/baby-born-torba-do-przewijania-dla-lalki-opiekunka-z-akcesoriami-96.html

Wyróżnienia:

4 sztuki: https://brykacze.pl/pieluszki-pampersy-baby-born-dla-lalki-43-cm-5-szt-2.html

4 sztuki: https://brykacze.pl/baby-born-pokarm-dla-lalki-12-sztuk-22.html

8 sztuk: https://www.mymusicshop.pl/pl/p/Dzieciece-Przeboje-The-Best-of-Diamentowa-Edycja/1778

ZASADY I REGULAMIN NA STRONIE:

Regulamin konkursu

Konkurs „Wygraj jedną z 19 nagród” !

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,,Konkurs dla fanów Brykacze.pl , Śpiewające Brzdące oraz Mamine Skarby„ (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby, Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”

2. Pierwszym fundatorem nagród w Konkursie jest Kozicka Beata Nova z siedzibą w Jazgarzewszczyzna (05-501) przy ul. Dębowa 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 123-03-62-256 , REGON 17323721.

3. Drugim fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Akord Śpiewające Brzdące z siedzibą w Poznaniu (61-054) przy ul. Ludmiły 49.

4. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Brykacze.pl

5. Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage Brykacze.pl, fanpage Śpiewające Brzdące oraz Mamine Skarby na stronach Facebook znajdującymi się pod adresami:

https://www.facebook.com/Brykacze/

https://www.facebook.com/MamineSkarby/

https://www.facebook.com/spiewajacebrzdacetv/

6. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 26.10.2017 r. i trwa do 5.11.2017 r. do godz. 23.59.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

9. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez organizatora na podstawie subiektywnej oceny komentarza pozostawionego pod plakatem konkursowym w trakcie trwania konkursu. Komentarz ma być odpowiedzią na pytanie: „Czym najbardziej rozbawiło Cię Twoje dziecko?”.

10. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

11. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

II Zasady Konkursu

12. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

13. Zadaniem Uczestników jest:
a) udzielenie odpowiedzi na pytanie „”Czym najbardziej rozbawiło Cię Twoje dziecko?” za pomocą funkcji “Napisz komentarz …” w poście konkursowym.


b) wykazać się aktywnością na wskazanych przez organizatora profilach konkursowych w okresie trwania konkursu.

c) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,


d) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

14. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 19 (słownie: dziewietnastu) laureatów.

15. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,

e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,


f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,


2) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu

16. Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 10.11.2017.
17. Zwycięzcami konkursu zostaną najbardziej kreatywni uczestnicy konkursu w trakcie jego trwania. Kreatywność mierzona będzie poprzez subiektywną ocenę organizatora dotyczącą najbardziej ciekawego komentarza pozostawionego w poście konkursowym.
18. Informacje o osobach zwycięzców, zostaną opublikowane na Facebooku Brykacze.pl oraz Mamine Skarby w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
19. Po przyznaniu nagród zwycięzcy będą mieli 3 dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki (na Facebooku Mamine Skarby).

IV Nagrody

20. Nagrodami w Konkursie są:

1) 1 nagroda I stopnia: https://brykacze.pl/baby-annanbell-domek-dla-lalek-akcesoria-sypialnia-4899.html  

oraz https://brykacze.pl/baby-born-lalka-interaktywna-dziewczynka-95.html

2) 1 nagroda II stopnia https://brykacze.pl/baby-born-interaktywny-prysznic-dla-lalki-43-cm-obieg-wody-reklama-tv-5644.html

3) 1 nagroda III stopnia https://brykacze.pl/baby-born-torba-do-przewijania-dla-lalki-opiekunka-z-akcesoriami-96.html

4) 4 nagrody IV stopnia: https://brykacze.pl/pieluszki-pampersy-baby-born-dla-lalki-43-cm-5-szt-2.html

5) 4 nagrody V stopnia: https://brykacze.pl/baby-born-pokarm-dla-lalki-12-sztuk-22.html


6)Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.

7). Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzców przekazany na e-mail [email protected] po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.

21. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

22. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych na [email protected] w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

23. Fundator nagród oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).
IV Postanowienia końcowe Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby,Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 14,realizacji prawa do nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.

24. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

25. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.

26. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).


27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.


WYNIKI!!

Kochani! Czas na wyniki. Mamy aż 19 zwycięzców!

  1. Nagroda I stopnia: https://brykacze.pl/baby-annanbell-domek-dla-lalek-akcesoria-sypialnia-4899.html  

oraz https://brykacze.pl/baby-born-lalka-interaktywna-dziewczynka-95.html trafia do…

2) Nagroda II stopnia https://brykacze.pl/baby-born-interaktywny-prysznic-dla-lalki-43-cm-obieg-wody-reklama-tv-5644.html trafia do:

3) Nagroda III stopnia https://brykacze.pl/baby-born-torba-do-przewijania-dla-lalki-opiekunka-z-akcesoriami-96.html

4) 4 nagrody IV stopnia: https://brykacze.pl/pieluszki-pampersy-baby-born-dla-lalki-43-cm-5-szt-2.html trafiają do:

5) 4 nagrody V stopnia: https://brykacze.pl/baby-born-pokarm-dla-lalki-12-sztuk-22.html   trafiają do:

6) 8 Nagród VI stopnia: https://www.mymusicshop.pl/pl/p/Dzieciece-Przeboje-The-Best-of-Diamentowa-Edycja/1778 

trafia do:

 

 

Gratulujemy serdecznie! Proszę o kontakt w ciągu 5 dni poprzez fb Mamine Skarby– podajemy adres i numer telefonu 🙂

Podziel się