❗️🎉❗️KONKURS❗️🎉❗️
Do wygrania aż 2 nagrody 💪
 
ZASADY:
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz i polubisz plakat konkursowy oraz zaprosisz znajomych do zabawy.
3.W komentarzu pod plakatem konkursowym napisz do kogo trafiłaby nagroda w razie wygranej.
4. Konkurs trwa w dniach 2.10-16.10.2019 roku.

Do wygrania 2 zestawy w postaci : Książka Megachłopiec i Wszechkarton + samolot + statek + lokomotywa 

Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
Zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Regulamin konkursu

Konkurs „Konkurs Megachłopiec i Wszechkarton”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,,Konkurs dla fanów  Megachłopiec i Wszechkarton oraz Mamine Skarby” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby, Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”

2.Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma TRZY WULKANY SP Z O O, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, KRS 0000750124, REGON 381175402, NIP 7831787561

3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Wszechkarton.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage Megachłopiec i Wszechkarton oraz fanpage Mamine Skarby na stronach Facebook znajdującymi się pod adresami:

https://www.facebook.com/megachlopiec/

https://www.facebook.com/MamineSkarby/

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 02.10 r. i trwa do 16.10.2019 r. do godz. 23.59.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez organizatora na podstawie subiektywnej oceny dotyczącej aktywności danego uczestnika w trakcie trwania konkursu.

9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.

10. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

II Zasady Konkursu

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

12. Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez zostawienie komentarza pod plakatem konkursowym znajdującym się na Fanpage’u Mamine Skarby (https://www.facebook.com/MamineSkarby).

13. Każdy uczestnik konkursu oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem konkursu.

12. Zadaniem Uczestników jest:
a) w komentarzu pod plakatem konkursowym napisać do kogo trafi nagroda w razie wygranej.
b) wykazać się aktywnością na wskazanych przez organizatora profilach konkursowych w okresie trwania konkursu (będą brane pod uwagę komentarze oraz polubienia wpisów):

-https://www.facebook.com/MamineSkarby

-https://www.facebook.com/megachlopiec/

13. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 2 (słownie: dwóch) laureatów.

14. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
3) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,

e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
g) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu

15. Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi do dnia 25.10.2019.
16. Zwycięzcą konkursu zostanie najbardziej aktywny uczestnik konkursu w trakcie jego trwania. Aktywność mierzona będzie poprzez subiektywną ocenę organizatora dotyczącą  aktywności uczestnika (komentarze oraz polubienia wpisów)na fanpage’ach:

-https://www.facebook.com/MamineSkarby

-https://www.facebook.com/megachlopiec/

17. Informacja o zwycięzcy (jego imię i nazwisko), zostanie opublikowana na Facebooku Mamine Skarby w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
18. Po przyznaniu nagród zwycięzca będzie mieć 3 dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki. Wysyłając wiadomość na maila: [email protected]

IV Nagrody

19. Nagrodami w konkursie są:

https://allegro.pl/uzytkownik/Megachlopiec

20. Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.

21. Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzców po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.

22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

23. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych na [email protected] w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.

24. Fundator nagrody oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).

V. Ochrona danych osobowych:

25. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/A7 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwanym dalej „organizatorem”.

26. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzana dla potrzeb realizacji konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji konkursu – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

27. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

28. W celu realizacji konkursu Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej konkursu (np. obsługa IT, firmy kurierskie) lub fundatorom nagród w celu realizacji prawa do nagrody.

29. W każdej chwili przysługuje uczestnikowi konkursu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane uczestnika konkursu w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do danych uczestnika konkursu istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów uczestnika konkursu, praw i wolności lub dane uczestnika konkursu będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje uczestnikowi:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

 3. Wszelkie reklamacje lub zastrzeżenia co do przebiegu konkursu powinny być składane na adres e-mail [email protected] Reklamacja lub zastrzeżenia rozpatrzone zostaną w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

 4. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 


Czas na wyniki!!!

Dziękuję w imieniu sponsora za tak duże zaangażowanie. Żałujemy, że nie możemy nagrodzić wszystkich. Ale nagrody są tylko dwie i trafiają one do…

Anita Balicka
 
Agnieszka Słowińska
 
Bardzo proszę o podesłanie danych do wysyłki wraz z numerem telefonu poprzez wiadomość na FB- Mamine Skarby w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników.
 
Przypominam, że wciąż trwa konkurs, w którym do wygrania są czapki na zimę (TUTAJ).
Podziel się