???KONKURS ???
Wygraj szczotkę do rozczesywania włosów Remington DT7432 Tangled 2 Smooth 
Wygrywają 2 osoby!
ZASADY:
1. Konkurs dla fanów Remington dla Kobiet i Mamine Skarby
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz plakat konkursowy i zaprosisz znajomych do zabawy
3. W komentarzu pod plakatem konkursowym Opisz lub pokaż w formie zdjęcia dlaczego szczotka powinna trafić do Ciebie lub Twojego dziecka. Np. Pokaż nam, że włosy Twojego dziecka wymagają pomocy przy rozczesywaniu. 
4. Konkurs trwa od 18-25.04.2018 roku
5. Szczotkę Remington DT7432 Tangled 2 Smooth możecie zobaczyć tutaj: http://tiny.pl/g2cp2 

 
 
REGULAMIN KONKURSU REMINGTON TANGLED 2 SMOOTH ELECTRONIC DETANGLING BRUSH
 
 
Regulamin Konkursu: Remington Tangled 2 Smooth Electronic Detangling Brush
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Remington Tangled 2 Smooth Electronic Detangling Brush
(zwanym dalej „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest:
Support Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-011) przy al. Jerozolimskich 107, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000348058, posiadająca NIP: 118-20-21-421, REGON: 142232281, kapitał zakładowy 50 000 PLN (dalej „Organizator”).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie autorów najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe zgodnych z zasadami niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
4. Fundatorem nagród jest:
Spectrum Brands Poland sp. z o.o
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 18.04.2018
7. Konkurs prowadzony jest na Facebooku https://www.facebook.com/MamineSkarby/ przez jego autora.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest akceptacja warunków Regulaminu poprzez zamieszczenie przez Uczestnika na https://www.facebook.com/MamineSkarby/ pod postem konkursowym w komentarzu zadania „Opisz lub pokaż w formie zdjęcia dlaczego szczotka powinna trafić do Ciebie lub Twojego dziecka”
§2 ZASADY KONKURSU:
1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić na blogu https://www.facebook.com/MamineSkarby/ pod postem konkursowym w komentarzu zadania „Opisz lub pokaż w formie zdjęcia dlaczego szczotka powinna trafić do Ciebie lub Twojego dziecka”
2. Zgłaszane do Konkursu prace nie mogą zawierać treści obraźliwych oraz innych treści o charakterze bezprawnym.
3. W czasie trwania Konkursu, 1(jeden) uczestników może otrzymać tylko 1 (jedną) nagrodę. Łącznie przewidziane są 2(dwie) nagrody w postaci szczotki Remington Tangled 2 Smooth Electronic Detangling Brush
4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że:
a. samodzielnie stworzył odpowiedź na pytanie konkursowe oraz posiada pełnię praw do pracy konkursowej, w tym prawa autorskie, osobiste i majątkowe,
b. zgłoszona do Konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych.
5. Zwycięzcę Konkursu (dalej „Laureat”) wyłoni Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawiciela Organizatora oraz autora fanpage’a https://www.facebook.com/MamineSkarby/
6. Komisja Konkursowa wybierze 2 zwycięskie pracę, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  • Kreatywność;
  • Oryginalność dzieła
  • Dopasowanie do tematu Konkursu
7. Konkurs trwa 7 dni (18.04 – 25.04.2018). Ogłoszenie Laureata nastąpi w ciągu 5 dni po zakończeniu Konkursu na fanpage’u https://www.facebook.com/MamineSkarby/
8. Laureat jest zobowiązany do dostarczenia Organizatorowi danych niezbędnych do wysyłki (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy).
9. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody Laureatowi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
§3 NAGRODA:
1. W ramach Konkursu przyznana zostanie następująca nagroda: SZCZOTKA DO ROZCZESYWANIA WŁOSÓW TANGLED 2 SMOOTH PURPLE (dalej „Nagroda”) dla dwóch osób – łącznie 2 nagrody ( http://tiny.pl/g2cp2 )
2. Nagrody nie można przekazać na rzecz osób trzecich ani wymienić jej na równowartość pieniężną.
3. Warunkiem przekazania Nagrody jest podanie przez Laureata poprawnych danych do wysyłki zgodnie z §2 pkt. 7
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika Konkursu z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu (dalej „Administrator”).
3. Dane będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Uczestnik ma prawo złożyć w formie pisemnej, na adres pocztowy Organizatora: al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa w okresie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, reklamację na niezgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu. Organizator rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki.
6. Regulamin konkursu dostępny jest na https://www.facebook.com/MamineSkarby/

CZAS NA WYNIKI!!! 

Zwycięzców jest dwóch, a są nimi…

KAROLINA KOZŁOWSKA 

oraz 

DOMINIKA FORMELA

Gratuluję serdecznie i poproszę o podesłanie adresu oraz numeru telefonu poprzez wiadomość na FB- Mamine Skarby.

Przypominam, że obecnie trwa konkurs, w którym do zgarnięcia są śliczne półki do pokoju dziecięcego. Szczegóły TUTAJ.

 

Podziel się