Konkurs Masza i Niedźwiedź dla fanów Brykacze.pl, Simba Toys Polska oraz Mamine Skarby

ZASADY:

1. Konkurs dla fanów Brykacze.pl,  Simba Toys Polska i Mamine Skarby
2. Miło nam będzie, gdy udostępnisz plakat konkursowy i zaprosisz znajomych do zabawy (nie jest to warunek konieczny)
3. W komentarzu pod plakatem konkursowym napisz albo pokaż na zdjęciu jak bardzo Twoje dziecko (lub dziecko, do którego ma trafić nagroda) lubi bajkę Masza i Niedźwiedź. Wybierz którą nagrodę wybierasz 🙂
4. Konkurs trwa w dniach 13-16.03.2018 roku
Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
Do wygrania jest jedna z 10 nagród:
1/  podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Gdańsk (18/03 godz. 17:00);
2/  2 x podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” Warszawa (27/03 godz. 18:00);
3/  lalka Masza w noworocznym stroju 23 cm
4/  niedźwiedź Rockowy Misza
5/  lalka Masza 40 cm w stroju zimowym
6/  zestaw klocków Domek Niedźwiedzia
7/ zestaw klocków Domek Maszy
8/  lalka Masza zestaw doktora
Zdjęcia nagród:

Regulamin konkursu

“Konkurs Masza i Niedźwiedź dla fanów  Brykacze.pl, Simba Toys Polska oraz Mamine Skarby”

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs ,“Konkurs Masza i Niedźwiedź dla fanów Brykacze.pl, Simba Toys Polska oraz Mamine Skarby” (zwany dalej Konkursem), organizowany jest przez Kozicka Beata Nova z siedzibą w Jazgarzewszczyzna (05-501) przy ul. Dębowa 4, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 123-03-62-256 , REGON 17323721 zwana dalej „organizatorem”.
2.Współorganizatorem jest blog Mamine Skarby, firma Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/47 84-230 Rumia wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533 zwana dalej „współorganizatorem”.
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Simba Toys Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (02-247) przy ul. Flisa 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 521-100-03-24, REGON 010677002.
3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji strony Brykacze.pl
4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na fanpage Brykacze.pl oraz Mamine Skarby na stronach Facebook znajdującymi się pod adresami https://www.facebook.com/Brykacze/ oraz https://www.facebook.com/MamineSkarby/
5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Konkurs ma charakter ogólnopolski, rozpoczyna się on w dniu 13.03.2018 r. i trwa do 16.13.2018 r. do godz. 23.59.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 17.03.2018.
8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez organizatora i współorganizatora na podstawie subiektywnej oceny komentarza konkursowego oraz aktywności danego uczestnika w trakcie trwania konkursu na fanpage’ach znajdujących się pod adresami https://www.facebook.com/Brykacze/ https://www.facebook.com/MamineSkarby/
9. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, ani przeprowadzana przez serwis Facebook.
10. W przypadku powstania obowiązku opłacenia podatku od nagród przekazanych przez Fundatora, spoczywa on na Fundatorze.

II Zasady Konkursu

1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Zadaniem Uczestników jest:
a) udzielenie informacji na temat wyboru nagrody  oraz napisanie albo pokazanie na zdjęciu jak bardzo dziecko uczestnika (lub dziecko, do którego ma trafić nagroda) lubi bajkę Masza i Niedźwiedź za pomocą funkcji “Napisz komentarz …” w poście konkursowym.
b) wykazać się aktywnością na wskazanych przez organizatora profilach konkursowych w okresie trwania konkursu.
c) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez laureatów konkursu w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika na prośbę organizatora oraz publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.
10. Spośród nadesłanych odpowiedzi organizator wybierze 10 (słownie: dziesięciu) laureatów.
11. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:
1) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera, b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,
d) dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz
Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,
e) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
f) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
2) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji bez noty autorskiej.

III Rozwiązanie Konkursu

12. Organizator wyłoni zwycięzców zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi w dniu 17.03.2018.
13. Informacje o osobach zwycięzców, zostaną opublikowane na Facebooku Brykacze.pl oraz Mamine Skarby w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
14. Po przyznaniu nagród zwycięzcy będą mieli 3 dni na zgłoszenie się i podanie adresu do wysyłki (na Facebooku Mamine Skarby).

IV Nagrody

16. Nagrodami w Konkursie są:
b/  podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Gdańsk (18/03 godz. 17:00); https://sklep.ebilet.pl/10696049115004932
c/   2 x podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” Warszawa (27/03 godz. 18:00);  https://sklep.ebilet.pl/10696049115004938
d/  lalka Masza w noworocznym stroju 23 cm (nr. art. 109301018)
e/  niedźwiedź Rockowy Misza (nr. art. 109308193)
f /  lalka Masza 40 cm w stroju zimowym (nr. art. 109301676)
g/  zestaw klocków Domek Niedźwiedzia (nr. art. 800057098)
h/ zestaw klocków Domek Maszy (nr. art. 800057096)
i /  lalka Masza zestaw doktora (nr. art. 109306542)
5). Wysyłka nagród przez fundatora możliwa jest tylko na terenie kraju, w którym organizowany jest konkurs.
6). Fundator dostarczy nagrody na adres wskazany przez zwycięzców przekazany w wiadomości na fanpage’u Mamine Skarby po ogłoszeniu wyników konkursu w terminie do 3 dni od daty otrzymania danych do wysyłki.
17. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
18. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody. Brak przesłania poprawnych danych adresowych  w wiadomości na fanpage’u Mamine Skarby w ciągu 30 dni od zakończenia konkursu również powoduje, iż zwycięzca traci prawo do nagrody.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA

19. Fundator nagród oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).
IV Postanowienia końcowe Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Konkursem), organizowany jest przez Mamine Skarby,Magda Jasińska Fotografia ul. Stoczniowców 2L/47 84-230 Rumia wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego posługującym się numerem NIP 5882186089, REGON 367566533
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 14,realizacji prawa do nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.
20. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
21. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
22. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.).
23. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.
——————————————————————————————————————————————————————

WYNIKI!!

Czas na wyniki! Dziękujemy serdecznie za tak liczby udział. Żałujemy, że nie możemy wszystkich nagrodzić. Ale nagrodziliśmy 9 osób! 

Bardzo proszę zwycięzców o kontakt poprzez wiadomość na fb (Mamine Skarby). Osoby, które wygrały nagrody rzeczowe – wyślijcie  adres do wysyłki i numer telefonu. Osoby, które wygrały bilety na pokaz- podeślijcie adres mailowy.

1/  podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Gdańsk (18/03 godz. 17:00)

ADELA ZMUDA


2/  2 x podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” Warszawa (27/03 godz. 18:00)

WIKTORIA SAWICZ

ANNA DREWNIAK


3/  lalka Masza w noworocznym stroju 23 cm

ARKADIUSZ WANTUCH


4/  niedźwiedź Rockowy Misza

DOMINIKA JASTRZĘBSKA


5/  lalka Masza 40 cm w stroju zimowym

ANITA BALICKA


6/  zestaw klocków Domek Niedźwiedzia

KAROLINA KOZŁOWSKA


7/ zestaw klocków Domek Maszy

WIOLETTA CHOJECKA


8/  lalka Masza zestaw doktora

AGATA MACIĄG

Gratuluję serdecznie! I obserwujcie naszego FB, bo to z pewnością nie był ostatni nasz konkurs 🙂

Podziel się